हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वत / चोटियां।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG-20200109-WA0011-1024x768.jpg

 

1.शिल्ला – किन्नौर
2.लियो पारजिल -किन्नौर
3.शिपकी -किन्नौर
4.मानेरंग – लाहौल स्पीति
5.मुलकिला -लाहौल स्पीति
6. किन्नर – कैलाश – किन्नौर
7. डीबीवोकारी -कुल्लू
8. गेफांग -लाहौल स्पीति
9. शिगरीला -लाहौल स्पीति
10 इन्द्रासन – कुल्लू
11. शिकर बेहु -लाहौल स्पीति
12.मुकर बेहु -लाहौल स्पीति
13.दियो टिब्बा -कुल्लू
14.सोलांग -कुल्लू
15.मेवा कांदिनू -कुल्लू
16पीर पंजाल -चम्बा
17.हनुमान टिब्बा -कुल्लू -काँगड़ा
18.बड़ा खड़ा -चम्बा (भरमौर)
19.कैलाश (मणिमहेश ) -चम्बा (भरमौर )
20.शालतु दा पार -लाहौल स्पीति
21.पारगला -कुल्लू
22.उमशिला -कुल्लू
23.शीतिधार -कुल्लू
24.श्रीखंड -कुल्लू
25.तामसर -चम्बा
26. लछालंगला -लाहौल स्पीति
27.मुरांगला -लाहौल स्पीति
28. इंदरकिला -कुल्लू
29.पिन पार्वती – -कुल्लू
30. घोरतनतनु -कुल्लू -काँगड़ा
31.पतालसु -कुल्लू
32.गौरी देवी का टिब्बा -चम्बा
33. हरगारण -लाहौल स्पीति
34.नरसिंह टिब्बा -चम्बा
35.साचा -कुल्लू
36.चोलान्ग -काँगड़ा 

Leave a Comment

error: Content is protected !!